เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขบริการก่อนการใช้บริการ
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการบริการ            
1. ค่าขนส่งสินค้า(จีน-ไทย)ได้รวมค่าบริการทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ค่าพิธีการศุลกากร, ค่าภาษี, ค่าshipping และค่าบริการอื่นๆทั้งหมด
ยกเว้น ค่ารถส่งของจากต้นทางซัพพลายเออร์ ถึงโกดังของบริษัทฯ และค่ารถส่งของจากโกดังของบริษัทฯไปยังที่อยู่ของลูกค้า และค่าปรับ
กรณีลูกค้าส่งสินค้าที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือเป็นสินค้าต้องห้าม        
2. ใบเสนอราคานี้จะครอบคลุมสินค้า และรายละเอียดที่ระบุอยู่ในใบเสนอราคานี้เท่านั้น กรณีลูกค้ามีการสั่งสินค้าชนิดใหม่ หรือสั่งสินค้าเดิมจากโรงงานใหม่ 
ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน เพื่อทำการปรับปรุงใบเสนอราคาก่อนการขนส่ง หากลูกค้ามีเจตนาปกปิด หรือส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
จนนำไปสู่ปัญหาในการขนส่งต่างๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น     
3. บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือร้านค้าใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตหรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย บริษัทฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ
4. กรณีลูกค้าให้ทางบริษัทฯเป็นตัวกลางในการประสานงานสั่งซื้อสินค้า, โอนเงินชำระค่าสินค้า หรือมีความต้องการให้บริษัทฯแนะนำผู้ผลิต หรือร้านค้าให้ 
บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ผลิต หรือร้านค้านั้นๆไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น  
5. บริการรับชำระค่าสินค้าของบริษัทฯเป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากหากผู้ผลิต
หรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย            
5. บริการรับชำระค่าสินค้าของบริษัทฯเป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากหากผู้ผลิต
หรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย            
6. บริการ Inspector services ไม่ใช่การรับประกันผู้ผลิต หรือรับประกันสินค้า บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบ 
การตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้น หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต, การขนส่ง และอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบทั้งสิ้น 
7. พนักงานไม่มีอำนาจในการให้สัญญา หรือกำหนดเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สัญญา และเงื่อนไขต่างๆจะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นเอกสาร
ที่มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น         
8. ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เช่นภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ และความล่าช้าจากพิธีการศุลกรกร เป็นต้น จนทำให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด 
ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น            
9. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้อสรุป และข้อตัดสินต่างๆจากบริษัทฯ

ถือว่าเป็นข้อยุติ, ข้อสรุปโดยสมบูรณ์

         
10. บริการ Inspector services ไม่ใช่การรับประกันผู้ผลิต หรือรับประกันสินค้า บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้น

หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต, การขนส่ง และอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบทั้งสิ้น

 

         
สินค้าต้องห้ามที่บริษัทฯไม่รับจัดส่ง        
สินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารสด, สิ่งมีชีวิตทุกชนิด, สิ่งผิดกม., วัตถุมีพิษ, วัตถุระเบิด, สารเคมี, แร่, ทองคำ เงิน ธนบัตร, ชิ้นส่วนสัตว์ มนุษย์

รวมถึงขี้เถ้า, สิ่งของสกปรก, วัตถุโบราณ, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ยา, สินค้าที่อยู่ในสภาพการบรรจุที่ไม่สมบูรณ์

 

 
การรับเคลมกรณีสินค้าเสียหาย/สูญหาย        
        ความเสียหาย/สูญหาย                     มูลค่าวงเงินที่บริษัทฯรับผิดชอบ
1. สินค้าสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง   ตามมูลค่าความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน2เท่าของค่าขนส่ง
          ในครั้งที่มีความเสียหาย/สูญหายเกิดขึ้น
2. สินค้าประเภทเครื่องแก้ว กระจก และของแตกง่ายอื่นๆ   ไม่รับเคลมค่าเสียหาย  
3. สินค้าที่ลูกค้าแจ้งชนิดสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่รับเคลมค่าเสียหาย  
4. สินค้าที่บรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ หรือไม่แข็งแรง   ไม่รับเคลมค่าเสียหาย  
5. สินค้าผิดกม. หรือสินค้าต้องห้ามที่บริษัทไม่รับส่ง   ไม่รับเคลมค่าเสียหาย