นำเข้า-ส่งออกอาเซียน (AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี 

       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันโดยมีผลในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

          1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใช่ภาษีจะเปิดโอกาสให้สินค้า เคลื่อนย้ายเสรี

          2. คาดว่า การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 18 - 20% ต่อปี

          3. เปิดโอกาสการค้าบริการ ในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร สุขภาพ ทำให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น

          4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น อุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซียน จะลดลง อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย

          5. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative Advantage) และลดต้นทุนการผลิต

          6. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก

          7. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ผลการศึกษา   แสดงว่า AEC จะทำให้รายได้ที่แท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสร้างโอกาสในทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดที่จะกว้างขึ้น และการเข้าถึงวัตถุดิบการผลิตจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

บริษัท ไอเคเคไอ ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือ นำเข้า-ไชน่า.com ขอนำเสนอบริการที่จะช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

การนำเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทย

  1. บริการขนส่งสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทย ทั้งทางเรือ และทางเครื่องบิน
  2. บริการติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้า
  3. บริการจองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า
  4. บริการรับชำระค่าสินค้าเป็นเงิน USD

การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน

  1. บริการการขนส่งทั้งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) และเต็มตู้ (FCL) จากประเทศไทยไปยังทุกเมืองท่าในกลุ่มอาเซียนทางเรือ และทางเครื่องบิน
  2. บริการดำเนินพิธีการศุลการขาออกจากประเทศไทย
  3. บริการแพคกิ้งสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือข้อคำแนะนำในการนำเข้า-ส่งออกได้ที่ หมายเลข

Tel. 02-979-2891 ,061-951-6544  Fax. 02-979-2890 

email: numkao-china@ikkigroup.com